De kwaliteit van opleidingen wordt bepaald door een diversiteit aan factoren. Er zijn twee uitingen van de kwaliteit waar EXPHO zich specifiek mee bezig houdt.

Onderzoek

De onderzoeksopzet is zodanig, dat de uitkomsten u maximaal informeren over de wensen vanuit werkveld en potentiele instroom en dat ze voldoende materiaal leveren voor een doelmatigheidsdossier en aanvraag.

Ook voor bestaande opleidingen is dit onderzoek zinvol: het geeft een uitstekend beeld van de aansluiting op de actuele ontwikkelingen in uw werkveld.


Vereisten CDHO

Om een nieuwe opleiding voor accreditatie en bekostiging in aanmerking te laten komen moet conform de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs (26 juni 2018) worden aangetoond:

a. dat er een behoefte bestaat aan de opleiding, zijnde

 • 1°. een arbeidsmarktbehoefte,
 • 2°. overwegend een maatschappelijke behoefte in combinatie met een arbeidsmarktbehoefte, of
 • 3°. overwegend een wetenschappelijke behoefte in combinatie met een arbeidsmarktbehoefte; en

b. dat in de behoefte als bedoeld onder a niet door het bestaande opleidingenaanbod wordt voorzien.


Onderzoeksopzet

De maatschappelijke vraag wordt verkend door een substantieel aantal interviews met relevante werkgevers. In aanvulling daarop worden relevante beleidsnota's bestudeerd.
De arbeidsmarktbehoefte wordt vastgesteld op basis van een cijfermatige analyse van de arbeidsmarkt, aangevuld mnet een vacatureanalyse (door NIDAP).
De ruimte in het opleidingenaanbod wordt bepaald in een concurrentieanalyse en door instroomonderzoek bij de doelgroep.


Onderzoeksstappen

 • Startbespreking onderzoek met opdrachtgever / begeleidingscommissie
 • Werkveldonderzoek: 1e ronde interviews onder werkgevers (maximaal 8 werkgevers).
 • Eerste analyse:
  • Aanzet arbeidsmarktanalyse, concurrentieanalyse.
  • Stand van zaken werkveldonderzoek, tussenrapportage 1e ronde.
 • Tussenbespreking met opdrachtgever / begeleidingscommissie: analyses werkveldonder-zoek, startbespreking instroomonderzoek.
 • Werkveldonderzoek: 2e ronde interviews onder werkgevers (maximaal 8 werkgevers).
 • Werkveldonderzoek: kwantitatieve bevraging van een brede kring regionale werkgevers.
 • Analyse relevante vacatures
 • Instroomonderzoek, bevragen van de potentiële studenten.
  • Opstellen vragen, maken enquête;
  • Enquête onder de doelgroep: invoer en verwerking resultaten;
  • Analyse en rapportage: analyse van resultaten, conceptrapportage.
 • Afronding
  • Arbeidsmarktanalyse, concurrentieanalyse;
  • Analyse werkveldonderzoek, conclusies en advisering, conceptrapportage.
 • Eindbespreking onderzoek met opdrachtgever / begeleidingscommissie, eindrapportage.
 • Start co-creatie (PM)